english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 024

1

v. trustee

2

v. bias

3

v. overcome

4

v. program

5

v. testify

6

v. install

7

n. profit

8

v. hire

9

v. stake

10

v. pair