english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 214

1

v. voyage

2

v. procure

3

v. industrialize

4

v. alter

5

v. line

6

v. adjust

7

v. edit

8

v. speed

9

v. strike

10

v. insert