english.bestenglish.best

GRE Meaning by word 012

1

v. knead

2

v. desecrate

3

v. rile

4

v. daub

5

v. thwart

6

v. accost

7

adj. muggy

8

v. alienate

9

v. stoke

10

v. neigh