english.bestenglish.best

TOEFL Meaning by word 020

1

v. reiterate

2

v. sally

3

v. frustrate

4

v. peruse

5

v. admonish

6

v. apprehend

7

v. dispatch

8

v. circumvent

9

v. augment

10

v. condole