english.bestenglish.best

TOEFL Meaning by word 032

1

v. expound

2

v. alienate

3

v. mimic

4

v. scrutinize

5

v. expurgate

6

v. countenance

7

v. quash

8

v. inhibit

9

v. jettison

10

v. discourse