english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 018

1

v. pad

2

v. discourage

3

v. enrich

4

v. rehearse

5

v. deposit

6

adj. changeable

7

adv. entirely

8

v. border

9

v. initiate

10

v. post