english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 045

1

v. admonish

2

v. adhere

3

v. trouble

4

v. adjourn

5

v. margin

6

v. strive

7

adv. ostensibly

8

v. alternate

9

v. handle

10

v. reclaim