english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 054

1

v. counterbalance

2

v. slump

3

v. assemble

4

v. sustain

5

v. survey

6

v. manage

7

v. judge

8

adj. forecast

9

v. keep

10

v. score