english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 086

1

v. legitimate

2

v. proceed

3

v. afford

4

v. broker

5

v. challenge

6

v. include

7

v. image

8

v. accommodate

9

v. key

10

v. caution