english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 090

1

v. justify

2

v. frame

3

v. second

4

v. source

5

v. ferry

6

v. agree

7

v. renew

8

v. misunderstand

9

v. purchase

10

v. exact