english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 106

1

v. replay

2

v. apologize

3

v. jeopardy

4

v. corner

5

v. treat

6

v. weigh

7

v. package

8

v. check

9

v. irritate

10

v. founder