english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 169

1

v. tax

2

v. elaborate

3

v. auction

4

v. associate

5

v. equip

6

v. switch

7

v. draft

8

v. accord

9

v. experience

10

v. flaw