english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 184

1

v. admit

2

v. range

3

v. thread

4

v. order

5

v. get through with

6

v. go through

7

n. deed of surrender

8

v. plane

9

v. empty

10

v. tie