english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 187

1

v. slot

2

v. defend

3

v. purpose

4

v. note

5

v. cast

6

v. plant

7

v. specify

8

v. manufacture

9

v. streamline

10

v. leverage