english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 190

1

v. internationalize

2

v. convey

3

v. contrive

4

v. sponsor

5

v. expire

6

v. remit

7

v. satisfy

8

v. rent

9

v. back

10

v. lounge