english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 196

1

v. rescue

2

v. use

3

v. dictate

4

v. skim

5

v. harmonize

6

adv. consistently

7

n. return

8

v. inventory

9

v. head

10

v. prevail