english.bestenglish.best

TOEIC Meaning by word 220

1

v. precondition

2

v. box

3

v. interject

4

v. blame

5

v. exist

6

v. prohibit

7

v. postpone

8

v. dislodge

9

v. render

10

v. concern